Prvý samolepiaci laminovaný šindeľ na svete

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY ochrany osobných údajov a súborov cookie spoločnosti IKO SALES INTERNATIONAL NV

Kto sme?

Sme IKO Sales International NV. Registrované sídlo máme v Ham a hlavné miesto podnikania na adrese Truibroek 74, 3945 Ham, Belgicko. Sme zaregistrovaní v obchodnej komore v Hasselt pod číslom spoločnosti 46.369.

Address: IKO Slovakia s.r.o., Kaplinské pole 16, 905 01 Senica

V rámci našich činností zhromažďujeme, uchovávame, sprístupňujeme a/alebo inak spracúvame osobné údaje. Na základe platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov a ochrany súkromia sa kvalifikujeme ako prevádzkovateľ čo sa týka osobných údajov,
ktoré spracúvame.

Vieme, že súkromie je pre vás dôležité

Vážime si vaše právo na súkromie a snažíme sa chrániť vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov a konkrétnejšie so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“) a jeho vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov stanovujeme, ako zhromažďujeme vaše osobné údaje, ako a na aké účely môžeme vaše osobné údaje používať a komu môžeme vaše osobné údaje sprístupniť. Okrem toho tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú dôležité informácie ohľadom vašich práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítali veľmi pozorne.

Z času na čas možno budeme musieť tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Najaktuálnejšia verzia týchto zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii na našej webovej lokalite www.iko.be / www.iko.sk. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prehliadali. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vám poslali kópiu najaktuálnejšej verzie týchto zásad ochrany osobných údajov.

Pozor: Používaním našej webovej lokality a zdieľaním svojich osobných údajov s nami uznávate, že vaše osobné údaje budú spracované spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Poznámka: Toto nepredstavuje váš „súhlas“ so spracovaním vašich osobných údajov. Nespracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

Koho osobné údaje zhromažďujeme?

V rámci našich služieb môžeme zhromažďovať osobné údaje týkajúce sa našich zákazníkov alebo návštevníkov našej webovej lokality.

Ako zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sa vás týkajú?

Informácie o vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi:

 • Priamo od vás, napríklad v obchodnom rozhovore;
 • Priamo od vás, keď navštívite našu webovú lokalitu www.iko.be / www.iko.sk, čo môže zahŕňať informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov na webovej lokalite alebo prihlásením na odber nášho bulletinu;
 • Od tretích strán, napríklad osobné údaje týkajúce sa subjektu(-ov) údajov sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie alebo súborov cookie tretích strán;
 • Inak, napríklad keď navštívite našu webovú lokalitu www.iko.be / www.iko.sk prostredníctvom súborov cookie.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely používame vaše osobné údaje?

Zhromažďujeme o vás nasledujúce informácie a používame ich na nasledujúce účely:

Osobné údaje: Účely:
 • vaše identifikačné a kontaktné informácie (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje)
 • správa zákazníkov
 • správa dodávateľov
 • správa a riadenie personálu a sprostredkovateľov
 • na poskytovanie služieb produktov, ktoré ste si objednali
 • na správu platieb faktúr a inkasovanie pohľadávok
 • na marketingové účely
 • informácie o elektronickej lokalizácii
 
 • vaša adresa IP a správanie pri surfovaní
 • na zlepšenie našich služieb a ich kvality
 • na ochranu nášho majetku, podnikania a personálu
 • v kontexte možnej obchodnej transakcie
 • na riešenie sporov a zaistenie nášho právneho postavenia v nich
 • na dodržiavanie právnych povinností
 • Identifikačné a kontaktné informácie si môžeme pozrieť aj prostredníctvom
  externých databáz, ktoré si zakúpime, a skombinovať tieto informácie s údajmi, ktoré sme zhromaždili od vás, aby sme získali kompletnejšie alebo presnejšie informácie.
 • na rozhodovanie o tom, či si vás vyberieme ako predajcu
 • na profilovanie

Pri spracovaní vašich osobných údajov, ako boli uvedené vyššie, na účel cieľov, ako boli uvedené vyššie, sa spoliehame na váš súhlas. Upozorňujeme, že máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť odoslaním e-mailu so žiadosťou na adresu residential.europe@iko.com.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

V kontexte účelov ako boli uvedené vyššie môžeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, napríklad s poskytovateľmi služieb, ktoré používame (napr. s poskytovateľmi IT služieb alebo marketingovými agentúrami). Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj našim pridruženým spoločnostiam.

Pri sprístupnení vašich osobných údajov tretej strane zabezpečíme, že tam, kde je to relevantné, budú implementované zmluvné záruky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. S príslušnými stranami napríklad uzavrieme dohody o spracovaní údajov (stanovujúce obmedzenia používania vašich osobných údajov a povinnosti čo sa týka ochrany a zabezpečenia vašich osobných údajov).

Vaše osobné údaje a/alebo osobné profily sa nebudú prenajímať ani predávať tretím stranám bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie, než je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré ich spracúvame (myslíme tým účely ako sú uvedené vyššie v odseku 5). Osobné údaje budeme uchovávať dlhšie len v prípade, keď sme zo zákona povinní tak urobiť alebo keď je to nevyhnutné pre obranu našich záujmov v kontexte súdnych konaní (napr. v prípade sporu).

Konkrétnejšie, uplatňujú sa nasledujúce doby uchovávania:

Osobné údaje: Doba uchovávania:
 • vaše identifikačné a kontaktné informácie (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje)
15 roky
 • informácie o elektronickej lokalizácii
2 roky
 • vaša adresa IP a správanie pri surfovaní
2 roky
 • Identifikačné a kontaktné informácie si môžeme pozrieť aj prostredníctvom externých databáz, ktoré si zakúpime, a skombinovať tieto informácie s údajmi, ktoré sme zhromaždili od vás, aby sme získali kompletnejšie alebo presnejšie informácie.
2 roky

 

Ako chránime vaše osobné údaje?

Budeme implementovať potrebné administratívne, technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne zabezpečenia, ktorá zodpovedá konkrétnym rizikám, ktoré sme identifikovali. Vaše osobné údaje chránime proti zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu k osobným údajom prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným. Konkrétnejšie, prijali sme nasledujúce opatrenia: SSL pre prenos údajov.

Okrem toho sa snažíme zabezpečiť, aby sme vaše osobné údaje udržiavali presné a aktuálne. V tejto súvislosti by sme vás chceli poprosiť, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov (napríklad zmene vašich kontaktných údajov).

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatňovať?

Máte právo na:

 • Informácie o vašich osobných údajoch a na prístup k nim;
 • Opravu vašich osobných údajov;
 • Vymazanie vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“);
 • Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov;
 • Dostať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a (nechať si) preniesť svoje osobné údaje do inej organizácie.

Ak si chcete prečítať viac o týchto právach a okolnostiach, za ktorých môžete tieto práva využiť, najmä svoje právo namietať, kliknite, prosím, sem: odkaz

A nakoniec, máte právo podať sťažnosť na miestnom orgáne na ochranu údajov týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov.

Používanie súborov cookie a doplnkov sociálnych médií

Na našej webovej lokalite/webovej aplikácii používame určité súbory cookie a doplnky sociálnych médií. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej lokality/webovej aplikácie, iné slúžia na to, aby vám poskytovali lepšiu, rýchlejšiu a bezpečnejšiu používateľskú skúsenosť.

Súbory cookie sú malé objemy dát, ktoré sa uložia na vašom počítači alebo mobilnom zariadení prostredníctvom prehliadača. Na našej webovej lokalite/webovej aplikácii používame nasledujúce súbory cookie:

  Typ súboru cookie Účel súboru cookie Názov súboru cookie Doba uchovávania
1 Potrebné (technický súbor cookie) Tento súbor cookie je nevyhnutný pre fungovanie našej webovej lokality/webovej aplikácie a umožňuje vám používať jej určité časti. Umožňuje vám napríklad navigovať medzi rôznymi časťami webovej lokality/webovej aplikácie, aby ste mohli vyplniť formuláre atď. Ak tieto súbory cookie odmietnete, určité časti webovej lokality/webovej aplikácie nebudú fungovať alebo nebudú fungovať optimálne. CookieConsent 1 rok
      spb_timeblock-roofer 99 dní
      CONSENT 5953 dní
2 Preferencie (Funkčné súbory cookie) Tento súbor cookie uľahčuje našej webovej lokalite/webovej aplikácii fungovať, robí ju príjemnejšou pre návštevníkov a zabezpečuje, aby ste mali personalizovanejšiu skúsenosť s prehliadaním. Tieto súbory cookie si dokážu napríklad zapamätať vaše jazykové preferencie.     
3 Štatistiky (Výkonové súbory cookie) [1] Tento súbor cookie získava informácie o návštevníkovom používaní našej  webovej lokality/webovej aplikácie. Pomáha nám porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s našou webovou lokalitou/webovou aplikáciou, prečo sa zobrazujú určité chybové hlásenia a umožňuje nám vyskúšať nové funkcie. Tieto informácie používame na zlepšenie používateľskej skúsenosti s našou webovou lokalitou/webovou aplikáciou. p.gif relácia
      _hjAbsoluteSessionInProgress 1 deň
      _hjid Trvalý
      _hjIncludedInPageviewSample 1 deň
      _hjIncludedInSessionSample 1 deň
      _hjTLDTest relácia
      collect relácia
      _ga 2 roky
      _gat 1 deň
      _gid 1 deň
      _hjFirstSeen 1 deň
      _hjid 1 rok
4 Marketing (Sledovacie/reklamné súbory cookie) Naša webová lokalita/webová aplikácia používajú sledovacie súbory cookie, aby mohli sledovať štatistiky návštevníkov a aby sme vám mohli posielať personalizované správy, reklamy a propagačné materiály. _fbp 3 mesiacov
      IDE 1 rok
      test_cookie 1 deň
      tr relácia
      ads/ga-audiences relácia
      VISITOR_INFO1_LIVE 179 dní
      YSC relácia
      yt.innertube::nextId Trvalý
      yt.innertube::requests Trvalý
      yt-remote-cast-available relácia
      yt-remote-cast-installed relácia
      yt-remote-connected-devices Trvalý
      yt-remote-device-id Trvalý
      yt-remote-fast-check-period relácia
      yt-remote-session-app relácia
      yt-remote-session-name relácia

[1] Všimnite si, prosím, že Google Analytics sa môže použiť bez predchádzajúceho súhlasu používateľa webovej lokality, ale iba ak sú splnené určité podmienky: (i) je uzavretá dohoda o spracovaní údajov so spoločnosťou Google, (ii) adresa IP používateľa webovej lokality je čiastočne upravená, (iii) nezdieľate ďalšie informácie s Google a (iv) nepoužívate Google Analytics v kombinácii s inými službami Google. Ak je tomu tak, musíte zahrnúť tieto informácie do tohto odseku zásad ochrany osobných údajov.

Používame tiež doplnky sociálnych médií. Tie nám umožňujú rozpoznať vás na základe vášho profilu na sociálnych médiách a importovať určité údaje (napríklad identifikáciu a kontaktné údaje alebo váš profilový obrázok). Okrem toho nám umožňujú používať tlačidlá „zdieľať“ na sociálnych médiách (LinkedIn, Twitter, Facebook). Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov vašej služby sociálnych médií. V prípade, že si neželáte vytvorenie spojenia s vaším profilom na sociálnych médiách, odhláste sa, prosím, pred použitím našej webovej lokality/webovej aplikácie.

Ako môžete spravovať/odstrániť tieto súbory cookie?

Všetky hlavné internetové prehliadače ponúkajú možnosť spravovať súbory cookie, ktoré boli nainštalované na vašom počítači alebo mobilnom zariadení.

V prípade, že si neželáte, aby táto webová lokalita/webová aplikácia umiestňovala súbory cookie na vašom počítači/mobilnom zariadení, môžete ich ľahko obmedziť alebo odstrániť upravením nastavení vášho mobilného zariadenia alebo prehliadača. Okrem toho môžete nastavenia vášho mobilného zariadenia alebo prehliadača nastaviť tak, aby ste dostali oznámenie vždy, keď dostanete na počítač alebo mobilné zariadenie súbor cookie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či si želáte prijať tento súbor cookie alebo nie.

Majte na zreteli, že keď zakážete určité súbory cookie, ktoré používame, existuje možnosť, že určité časti našej webovej lokality/webovej aplikácie nebudú naďalej fungovať správne a nebudete už mať optimálnu používateľskú skúsenosť.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, komentáre alebo sťažnosti čo sa týka týchto zásad ochrany osobných údajov alebo nášho spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať normálnou poštou na adrese IKO Sales International NV, Irid De Gheselle, Marketing Manager at Truibroek 74, 3945 Ham, Belgicko alebo e-mailom na adrese residential.europe@iko.com.