Prvý samolepiaci laminovaný šindeľ na svete

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky práva vyhradené. IKO sa snaží, aby obsah tejto web stránky bol tak presný ako je to len možné. IKO nepríjma žiadnu zodpovednosť za chyby a iné informácie, ktoré boli zistené ako zavádzajúce.

Obsah tejto web stránky sa može občas meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nevytvárajú, nemenia alebo nenahrádzajú žiadne nové alebo predošlé zmluvné záväzky dohodnuté písomne medzi IKO či ich dcérskymi spoločnosťai a koncovým užívateľom.

Všetky osobné informácie získané z tejto stránky budu použité výhradne za účelom zvýšenia svojej technickej funkcie.
IKO Sales International NV (Belgicko) bude regulovať tieto informácie a bude s nimi nakladať v súlade s belgickým zákonom o ochrane osobných údajov.

Všetky logá, obchodné značky a názvy sú chránené. Tato web stránka je predmetom ochrany belgického práva a autorského práva týkajúceho sa IKO Sales International NV.