Flashing on IKO roof

Střešní plechování šindelové střechy

Déšť a voda jsou hlavním přírodním faktorem, který neustále ohrožuje dům v podobě zatékání do střechy. Střešní oplechování je pro zamezení zatékání do střechy stejně důležité jako šindele samotné. Střešní oplechování je tenký ocelový plech, nejčastěji lakovaný nebo galvanizovaný, případně může být plechování vyrobeno z mědi, hliníku, titanzinku a dalších kovů. Existuje několik různých typů plechování, která se používají na různých detailech střechy.

strecha_oplechovani

Lemování: okapy, nároží, stěny, komíny atd.

Všechny místa na střeše, kde se střešní roviny stýkají nebo kde na střechu navazuje nebo střechou prostupuje nějaký jiný střešní prvek (komíny, průduchy, vikýře, stěny atd.), vyžadují oplechování. Oplechování zaručuje vodotěsnost těchto detailů. Střešní oplechování odvádí vodu a je konstruováno jako systém, který využívá gravitaci. Znamená to, že voda stéká z vrchní částí na spodní a je postupně odváděna ze střechy.

Jedinou možností, kdy voda neodtéká dolů, ale může být vytlačena nahoru, je v případě sněhu, ledu, ledových bariér nebo větrem hnanému dešti.

Flashing on a roof

Instalace oplechování

Oplechování okapové hrany a oplechování štítové hrany

Plechování okapové hrany (okapnice) je nejjednodušší oplechování. Používá se na ochranu okapové hrany. Zajišťuje účinný odvod vody a chrání dřevo použité na bednění před hnilobou. Okapničku instalujte podél okapu pod podkladní pás tak, aby voda mohla hladce odtékat ze střechy, pokud se dostane pod šindele.

Oplechování štítové hrany (závětrná lišta) chrání boční hranu střechy před zatečením do střešního bednění. Závětrná lišta by měla být vyrobena z korozivzdorného materiálu a krýt kraj střechy minimálně délkou 8 cm (viz obrázek). Závětrné plechování se instaluje na horní část podkladního pásu, aby se zabránilo pronikání deště hnaného větrem pod něj.

Flashing on IKO roof

Plechování okapové hrany

plechovani_okavove_hrany

Oplechování štítu (závětrná lišta) se instaluje na horní část podkladního pásu, aby větrem hnaný déšť nezatekl do bednění.

oplechovani_stitu

Oplechování proti svislé boční stěně

Plechování svislé boční stěny je možné zhotovit dvěma způsoby: 1) krokovým plechováním a 2) souvislým plechováním, které se v ČR používá častěji.

Krokové plechování

Při aplikaci krokového oplechování šindelů proti svislým bočním stěnám musí být dodrženy tyto požadavky:

  • Šířka krokového oplechování na bednění musí být minimálně 10 cm široká.
  • Výška krokového oplechování instalovaného proti svislé ploše musí být minimálně 10 cm vysoká.
  • Při aplikaci krokového oplechování se musí kusy oplechování navzájem překrývat nejméně o 5 cm.
  • Délka jednotlivých kusů oplechování je přibližně 25 cm v závislosti na typu šindele.
  • Materiál použitý pro krokové oplechování musí být odolný proti korozi.
Flashing against vertical sidewall

Podkladní pás instalujte cca. 10-12 cm na svislou stěnu. Umístěte první kus oplechování přes konec startovacího pásu a nakonec jej umístěte tak, aby jej koncový šindel v první řadě zcela zakrýval. Připevněte vodorovnou přírubu ke střeše dvěma hřebíky. Střešní hřebíky by měly být umístěny max 5 cm od horního okraje krokového oplechování, aby se zabránilo zatékání. Dále položte první řadu šindelů až ke zdi. Umístěte druhý kus oplechování přes koncový šindel v překrytí horní části šindele první řady. To umožní, aby ji šindel ve druhé řadě zcela zakryl. Vždy používejte bitumenový tmel k přilepení šindelů a krokového oplechování. Následuje druhá řada šindele a konec je oplechován jako v předchozích chodech. Podobným způsobem pokračujte i u dalších řad. Detaily Vám ukáže následující video

Souvislé plechování kolmé stěny

Plechování bočních kolmých stěn lze také instalovat jako jeden souvislý kus. Ujistěte se, že jste na vodorovné straně plechování ohnuli lem a vytvořili tak zpětnou vodní drážku, která zabraňuje zatečení pod šindel. Plechování se připevňuje pomocí kovových spon ke střeše. Při instalaci šindelů nepřibíjejte šindele skrz plechování, aby dírou kolem hřebíku nemohla nechtěně zatékat voda, ale přilepte konec každého šindele na plechování asfaltovým tmelem IKO Shingle Stick.

souvisle_plechovani_kolme_steny

Krycí oplechování

Krycí plechování, případně též kontra plechování, překrývá krokové nebo souvislé plechování, aby voda nemohla zatéct do spoje. To se provádí vytvořením spáry ve svislé stěně do hloubky 2-4 cm, vložením ohnutého okraje krycího plechování a vyplněním tmelu do zvyklé škvíry. Délka krycího plechování závisí na sklonu střechy a vzdálenosti spáry od plochy střechy.

S pokládkou začněte na nejnižším místě na střeše. U korkového plechování musí každý kus překrývat ten následující alespoň 7 cm. U souvislého pelchování může být i krycí plechování souvislé.

kryci_oplechovani

Plechování proti svislé přední stěně

Pokládejte šindele na střechu běžným způsobem, dokud nebude nutné oříznout  poslední řadu před přední svislou stěnou. Rozměřením šindelů a zbývající plochy do styku s kolmou přední stěnou můžete mírně upravit přesahy v předchozích řadách tak, aby poslední řada byla široká cca 15-20 cm. Na poslední vrstvu šindelů nainstalujte souvislý kus oplechování tak, že jej podlepíte asfaltovým tmelem a přibijete ke střeše. Hřebíky podmažete asfaltovým tmelem. Oplechování by mělo být ohnuto tak, aby přesahovalo asi 10 cm na svislou stěně a 10 cm na poslední řadu šindelů na nižší střeše. Nejvrchnější šindele, pokud nejsou přichyceny hřebíky běžným způsobem a nic je v bednění nedrží, je nutné připevnit drobnými hřebíky s malou hlavou a přetmelit je asfaltovým tmelem. Horní část plechování proti svislé stěně  může být umístěna pod obkladem nebo překryta krycím plechováním, které je zapuštěno do fasády tak, aby voda stékající ze stěny přetekla přes plechování a tekla po střešní krytině dále do okapu.

Headwall flashing condition
plechovani_proti_svisle_predni_stene

Odvětrání kanalizace a ventilační potrubí

Kanalizační a ventilační odvětrávače jsou trubky, které procházejí skrz střechu. Před instalací kanalizačního odvětrávače položte šindele až k místu prostupu ve střeše. Poté vyřízněte do šindele otvor, kterým bude procházet kanalizační nebo ventilační trubka a místo kolem potřete asfaltovým tmelem. Ujistěte se, že kanalizační odvětrávač nebo plechování trubky jsou umístěny na střeše kolmo k okapu. Vyhněte se nadměrnému používání tmelu, protože může způsobit puchýře.

Poté, co je kanalizační odvětrávač nebo plechování trubky na svém místě, pokračujte v instalaci šindele. Obřežte šindele v následujících řadách tak, aby pasovaly kolem potrubí, a podlepte je asfaltovým tmelem tam, kde doléhají na plechování nebo odvětrávač.

Spodní část plechování leží na šindelích a boční a horní šindele překrývají plechování nebo odvětrávač. Hřebíky nepřibíjejte skrz plechování. Stejný postup proveďte tam, kde je umístěn ventilátor nebo výfukový komín.

Vents pipe installed on IKO roof

Oplechování komínů

Protože komíny jsou obvykle postaveny na nezávislém základu, který je oddělen od základů domu, může se komín pohybovat nezávisle na zbytku domu. Pro umožnění pohybu komínů a bednění je základní oplechování připevněno ke střešnímu plášti a krycí oplechování nebo koncové oplechování je zajištěno ke komínu. Když dojde k pohybu, bude základní oplechování a kontraplechování fungovat jako pohyblivý spoj.

U komínů umístěných u okapové hrany, které jsou širší než 76 cm, doporučujeme umístit za komínek malou vyspádovanou stříšku s hřebenem (tak jak ukazuje obrázek). Toto vyspádování v tvaru malé stříšky se skládá ze dvou trojúhelníkových částí spojených tak, aby vytvořily rovný hřeben, který se rozprostírá od osy komína zpět k hlavní střeše. Tato malá stříška zabraňuje hromadění ledu a sněhu v zadní části komína a odvádí odtok vody kolem komína. Zabraňuje také možnosti zatlačení vody pod šindele v zimě při zachycení velkého množství sněhu za komínem. Na takovou stříšku jsou instalovány všechny střešní materiály od bednění až po šindele.

Flashing around chimney on shingles roof

Instalace šindelů kolem komína

Šindel instalujte až po spodní hranu komína. Poté přiložte spodní plechování na spodní stěnu komína a oplechujte krokovým nebo souvislým plechováním komín.

Plechování se nesmí poničit hřebíky, proto nepřibíjejte šindele položené na plechování hřebíky, ale přilepte je asfaltovým tmelem.

Krycí a ukončovací oplechování

Způsob instalace krycího kontra plechování se bude lišit podle typu povrchové úpravy komína (štuk, cihla nebo kámen). Aby voda nezatékala stékáním po komíně, začněte tím, že do zdiva nebo štuku vyřízněte spáru do hloubky 2-4 cm a vložte do ní ohnutý okraj oplechování. Použijte jeden souvislý kus ukončovacího oplechování pro spodní a jeden pro zadní vrchní část komína. Na stranách komína použijte několik kusů oplechování tak, aby každý kus kontra plechování odpovídal konkrétnímu umístění spoje cihel a sklonu střechy. Začněte boky v nejnižším bodě a překryjte je ze strany na stranu alespoň 7 cm. Jedná se o typické krokové oplechování pro komín nebo stěnu s maltovými spárami. Spáru znovu vyplňte, jakmile je oplechování připevněno cementovou maltou, silikonovým tmelem nebo použijte kovový klín a polyuretanový tmel.

Technika souvislého ukončovacího plechování používá souvislý kovový kus namísto krokového ukončovacího plechování podél strany komína.

kyrci_a_ukoncovaci_oplechovani
kryci_a_ukoncovaci_oplechovani
kryci_a_ukoncovaci_oplechovani_2

Světlíky a střešní okna

V nabídce je mnoho typů světlíků a střešních oken. Většina výrobců poskytuje vlastní návod na oplechování rámu okna. Rám okna se oplechovává podobně jako komín. Doporučuje se instalovat samolepicí podkladový pás až na dřevěný rám okna před samotnou instalací plechování. Při instalaci plechování postupujte dle návodu výrobce okna nebo světlíku. Bližší informace jsme pasli v tomto článku.

Skylight in shingle roof

Pultová střecha

 

Občas se šindele instalují na pultovou střechu. Oplechování na hřebeni pultové střechy se zahne dolů a zakryje horní okraj svislé zadní zdi. Plechování přechází přes hřeben pultové střechy a zakrývá poslední řadu šindelů; v této časti musí být plechování podlepeno asfaltovým tmelem.

oplechovani_na_hrebeni_pultove_strechy

Přechod sklonu střechy

Oplechování používané pro přechody sklonu je v podstatě stejné, ať už je sklon přechodů z vyšší střechy na nižší, jako např. u verandy, nebo z nižšího sklonu střechy na vyšší, jako např. u mansardové střechy. Problémovou oblastí je ukončení poslední řady šindelů na spodní střeše, kde je nutné všechny hřebíky, které drží šindele, překrýt oplechováním. Oplechování je nutné umístit pod šindele na horní střeše a překrýt hřebíky na šindelích na nižším střeše pod přechodem.

oplechovani_pouzivane_pro_prechody_sklonu_strechy
oplechovani_pouzivane_pro_prechody_sklonu_strechy_2

Oplechování úžlabí

Střešní úžlabí jsou místa, kde se setkávají dvě plochy střechy. Jednou z možností instalace pro otevřená úžlabí je metoda s oplechovámím namísto úžlabního asfaltového pásu. Oplechování pro úžlabí střechy by mělo být tloušťku minimálně 0,45 mm a mělo by být zhotoveno z pozinkované oceli nebo ekvivalentního nerezavějícího kovu s minimální šířkou 60 cm. Pokud použijete oplechování se zábranou proti stříkající vodě a vodními drážkami na bocích, které jsou upevněny kovovými příchytkami, je povolena šířka 50 cm. Upřednostňují se úžlabní plechování ve tvaru „W“, protože středová stojatá drážka pomáhá zmírnit namáhání kovu při pohybu záklopu, aniž by se kov vyboulit. Drážky ve tvaru „W“ pomáhají brzdit a odvádět vodu přitékající z různých ploch střechy.

Metal valley
oplechovani_uzlabi

Speciální lemované okraje

Drážky na okrajích plechování se používají u většiny plechování. Drážka (lem) zesiluje okraj plechování a pomáhá kontrolovat odtok vody. Drážku lze otočit nahoru nebo dolů. Drážky obrácené nahoru se používají na horním okraji oplechování kolem střešních prostupů, jako jsou střešní okna, kanalizační trubky, komíny, souvislé boční plechování a na svislém okraji otevřených kovových úžlabí. Drážka vytváří zábranu, která brání zatékání z plechování pod střešní krytinu. Drážky by se nikdy neměly sklepávat na zcela plocho. Vrchní drážky slouží také jako háčky pro uchycení sponek.

Drážky ohnuté dolů se používají, když se oplechování překrývá přes střechu nebo jiné materiály a má sloužit jako plocha pro odkapávání vody.

Hemmed edges on shingle roof
Hemmed edges on shingle roof
Hemmed edges on shingle roof
Hemmed edges on shingle roof

Náš kalkulátor střech ukazuje nejen, kolik IKO šindelů a příslušenství potřebujete, ale také množství oplechování. Spočítejte si nyní, které střešní komponenty potřebujete k dokončení střechy IKO!