OSB Roof deck for shingle roof

Záklop pro šindele - z čeho a jak ho zhotovit?

Záklop střechy je podkladová plocha, na níž se přitloukají a instalují šindele. Typ, jakost, tloušťka a montáž těchto materiálů by měly splňovat požadavky místních a platných stavebních předpisů.

Střešní plášť by měl mít stabilní, hladký a pevný povrch, kde šindele lze snadno a bezpečně ukotvit. Střešní plášť musí mít dostatečně pevný, aby:

 • unesl střešní materiál a pracovníky, kteří se na něm pohybují,

 • bezpečně odolával místnímu zatížení, např. složení krytiny,

 • udržel konstantní zatížení, např. sníh,

 • zajistil ochranu před větrem, 

 • ukotvil hřebíky.

Všechny tyto podmínky musí zůstat účinné během celé životnosti šindelů.

Doporučujeme Vám tyto tři druhy střešního záklopu:

1. Překližka

Tyto desky jsou vytvořeny slepením několika drobných vrstev dřevěných třísek, jež jsou loženy do pravého úhlu, než je směr ložení třísek nad nimi. Tato technologie zajišťuje vyšší hmotnostní odolnost, sílu a stabilitu. Používá se většinou lichý počet vrstev, takže ložení třísek vnějších vrstev je souběžné. 

Při pokládce dávejte pozor na tyto věci:

 • Desky se pokládají střídavě mezi krokve vodorovně s hřebenem. Vertikální 
  přibití musí být zajištěno po celé délce desky přímo do krokve, či laťování. 

 • Zajistěte dostatečnou stabilitu maximálním rozpětím 600 mm mezi dvěma 
  krokvemi.

 • Desky je třeba instalovat se spárou 3 mm mezi deskami (neuvádí-li výrobce jinak) pro vyrovnání rozpínavosti.

Sheathing boards or plywood

2. OSB desky 

OSB jsou plošné lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek vázaných pojivem z umělé pryskyřice. Deska je tvořena třemi až pěti různě orientovanými vrstvami. Dvě povrchové vrstvy stejné tloušťky obsahují pouze třísky orientované rovnoběžně s delší stranou desky.

V Evropě se používají dva základní druhy OSB desek, které jsou vhodné pro konstrukce šindelových střech:

•  OSB/3: Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí.

•  OSB/4: Vysoce zatížitelné desky ve vlhkém prostředí.

Pro konstrukce šindelových střech je možné používat pouze OSB desky třídy 3 nebo 4. 

OSB desky by měly být rovněž instalován s mezerou 3 mm mezi nimi. Toto není nutné pokud se používají desky s pero-drážkou. Nezapomeňte, že desky mohou absorbovat určitou vlhkost a způsobit zvlnění a rozpínání desek.

Oriented strand board (OSB)

3. Dřevěná prkna

Místo desek lze samozřejmě použít i dobře vyzrálá prkna. Při použití nevyzrálých prken se postupně s jejich vysycháním mohou šindele zvlnit a zároveň napínat, což může vést až k jejich poškození, a dále mohou začít vylézat ven hřebíky.

Je nutné se přesvědčit, že prkna nejsou širší než 150 mm a jsou silná asi 24 mm, aby se nekroutila. Jejich rozmístění je stejné jako u desek, střídavé. Jestliže by bylo více prken za sebou přibito koncem na téže krokvi, jak je tomu u netříděného materiálu o různé šíři, je zvýšené riziko, že se sníženou tuhostí a tudíž i větším možném pohybu celé střešní konstrukce může dojít k poškození šindelů. 

Počet hřebíků musí být dostatečný, aby ochránil konstrukci před kroucením a zvedáním prken. Každé prkno musí být upevněno nejméně dvěma hřebíky ke každé krokvi.

Wooden boards as roof deck

Tloušťka záklopu v závislosti na rozteči krokví

Střešní konstrukce a vzdálenost krokví by měla být tvořena na základě řádných výpočtů statiky střechy, typu střechy, stálé a občasné zatíženosti střechy. Vzdálenost krokví se většinou pohybuje od 600 do 1500 mm. V závislosti na vzdálenosti krokví a užití rozličných materiálů použitých na záklop, je nutné zvolit správnou tloušťku těchto materiálů. Vždy postupujte dle platných místních norem.

Následující tabulka udává minimální hodnoty tloušťky záklopu, v regionech málo namáhaných větrem nebo sněhem. V případě, že se Vaše střecha vyskytuje v oblasti s větším výskytem sněhu, volte vždy silnější tloušťku záklopu, než je požadovaná minimální hodnota:

Vzdálenost krokví (mm) Min. tloušťka překližky (mm)    Min. tloušťka OSB desek třídy 3 (mm)   Min. tloušťka prken (mm)
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37

Tipy, jak předejít problémům s dřevěným záklopem

 • Zajistěte správné odvětrání podkroví. To eliminuje množství nasávání vlhkosti dřevěného záklopu, a tím se snižuje riziko bobtnání a smršťování dřeva. Tyto pohyby v záklopu mohou způsobit problémy se zvedáním šindelů a může dojít k jejich poškození.

 • Nechte desky (OSB, překližku) aklimatizovat na místní podmínky a vlhkost před tím, než je instalujete na střechu. To omezí roztahování desek, potom co jsou nainstalovány na střechu a také zabrání nadzvedání šindelů na střeše.

 • Nechejte mezeru 3mm mezi deskami ze všech stran

 • Na záklop instalujte co nejdříve podkladní pás, který chrání otevřenou střešní konstrukci před nepříznivým počasím před a během instalace.

Skladba plaste
spravna skladba strechy

Nepovolené podklady pro střešní záklop:

 • Cementové vláknité desky

 • Sádrokartonové desky

 • Betonové desky (možno jen v systémové řešení IKO Thermo System)

 • Izolační desky

Tyto materiály nejsou vhodné pro střešní plášť šindelů IKO. Tyto produkty nedoporučujeme z důvodu omezené možnosti zatlučení hřebíků skrz šindel do záklopu. 

Přímá instalace na nevhodné materiály může vést k nedotlučení hřebíků do záklopu nebo naopak k probití šindele hlavou hřebíku.

Probití hlavy hřebíku do šindele může poničit šindel, zvýšit riziko odfouknutí a riziko zatečení při větrem hnaném dešti nebo při tvorbě ledových bariér a rampouchů.

Hlavičky nezatlučených hřebíků a hlavičky vyjeté ze záklopu znemožňují slepení šindelů, snižují odolnost proti zatečení při větrem hnaných deštích a zvedají tabule šindelů, čímž hrozí riziko zatečení.

Nepovolené podklady musí být pokryty některým z vhodných materiálů a musí se zajistit odvětraná mezera před tím, než se nainstalují šindele IKO.