Cambridge Xtreme 9,5° - Amazon Green (43)

Práva Zásady ochrany osobních údajů

Právo na informace a právo na přístup k vašim osobním údajům

Kdykoli můžete požádat o další informace o našich zpracovatelských činnostech a osobních údajích, které uchováváme.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili jakékoli vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz vašich osobních údajů („právo být zapomenut“)

Můžete nás požádat o vymazání (části) vašich osobních údajů v následujících situacích:

- když zpracování již není nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali; nebo

- když bylo zpracování založeno na vašem souhlasu a vy jste se rozhodli tento souhlas odvolat;

- pokud máte jiné rozumné důvody vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

- kdy bychom nezákonně zpracovávali vaše osobní údaje;

- když musí být vaše osobní údaje vymazány v souladu se zákonnou povinností, která je vůči nám směřována.

Bereme na vědomí, že v některých případech můžeme odmítnout vymazání vašich osobních údajů: (i) za účelem uplatnění práva na svobodu projevu a informací; (ii) pro splnění zákonné povinnosti; nebo (iii) pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

 

 

Můžete nás požádat o (dočasné) omezení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:

- když zpochybníte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli tuto přesnost ověřit; nebo

- když se zpracování jeví jako nezákonné a žádáte nás o omezení použití vašich údajů namísto vymazání těchto údajů; nebo

- když již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

- čeká se na ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi v rámci námitky.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (bezplatně)

[-Informace týkající se práva vznést námitku musí být uvedeny explicitně, jasně a odděleně]

 

Za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování založeno na našich „oprávněných zájmech“. Pokud budeme souhlasit, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít závažné oprávněné důvody nebo pokud je takové zpracování nezbytné.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete proti jejich zpracování kdykoli vznést námitku nebo odvolat svůj souhlas. Máte také právo nebýt předmětem profilování pro účely přímého marketingu.

Právo na přenositelnost údajů

V některých případech máte právo obdržet všechny své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo platí:

- v případě, že je zpracování založeno na souhlasu nebo na nezbytnosti pro plnění smlouvy; a

- v případě, že je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.