Cambridge Xtreme 9,5° - Amazon Green (43)

Rights Privacy Policy

A tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatainak eléréséhez való jog

Ön bármikor részletesebb tájékoztatást kérhet adatkezelési tevékenységeinkkel és az Önről általunk tárolt személyes adatokkal kapcsolatban. 

A helytelen vagy hiányos személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Önnek joga van kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül javítsuk vagy egészítsük ki bármely személyes adatát, ha az pontatlan vagy hiányos.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön a következő helyzetekben kérheti személyes adatainak (részben) való törlését:

- amikor az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; vagy

- amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, és Ön úgy döntött, hogy visszavonja a hozzájárulását;

- amikor Ön egyéb észszerű alapon tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen;

- amikor mi jogellenesen kezelnénk az Ön személyes adatait;

- amikor az Ön személyes adatait ránk vonatkozó jogi kötelezettség alapján kell törölni.

 

Bizonyos esetekben elutasíthatjuk az Ön személyes adatainak törlését: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

 

Ön a következő helyzetekben kérheti személyes adatai kezelésének (átmeneti) korlátozását:

- amikor Ön vitatta a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát; vagy

- amikor az adatkezelés jogellenesnek tűnik, és Ön az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

- amikor már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- amíg tiltakozás kapcsán megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

A személyes adatainak kezelésével szembeni tiltakozáshoz való jog (díjmentes)

 

Ön bizonyos körülmények között tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés a mi „jogos indokaink” alapján történik. Ha elfogadjuk a tiltakozást, attól kezdve nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést részünkről kényszerítő erejű jogos okok indokolják, vagy mert az ilyen adatkezelés szükségszerű.

Ha a személyes adatok kezelését közvetlen üzletszerzés érdekében végezzük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az adatok e célból történő kezelése ellen, vagy visszavonhatja az ahhoz adott hozzájárulását. Önnek joga van továbbá ahhoz is, hogy közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan ne legyen profilalkotás tárgya.

Az adathordozhatósághoz való jog 

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó összes személyes adatot strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor érvényes:

- ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítési kötelezettségén alapul; és

- ha az adatkezelés automatizált módon történik.